Hvad Er Et Essay Definition

Engelsk essay

Download Engelsk essay

Et essay på engelsk er en struktureret sammenhængende tekst, der har til formål at være analyserende og fortolkende. For at være en sammenhængende tekst er det vigtigt, at et engelsk essay ikke indeholder nogle underoverskrifter. Det er dog tilladt at dele et essay i engelsk op i afsnit, hvis man vurderer, at det gør teksten mere overskuelig. For at det bliver relevant at benytte det engelske essay i en analyse og fortolkning, vil et engelsk essay på både A-niveau og B-niveau altid skulle udarbejdes på baggrund af en anden tekst i en eksamenssituation. Et eksempel på en tekst, der skal analyseres på, kan være et romanuddrag, en fortælling, en artikel, et blogindlæg osv. Det kan altså både være tekster inden for den skønlitterære genre og sagprosagenren. 

Ud fra den givne teksts centrale temaer er det din opgave at skrive et engelsk essay ud fra opgavens problemformulering. Problemformuleringen vil give en klar indikation på, hvad det engelske essay skal indeholde i form af enten spørgsmål og/eller fokuspunkter. Disse fokuspunkter skal inkluderes i et engelsk essay, men det vil også være muligt at vise selvstændighed ved, at dele af problemformuleringen kan være mere åbne og invitere til fortolkning. Det er derfor vigtigt, at man gennemlæser temateksten grundigt, inden man begynder at udarbejde sit essay og dernæst analyserer problemformuleringen, så man undgår at misforstå opgaven.

Derefter er det vigtigt i et engelsk essay, at man finder frem til den indgangsvinkel, man vil benytte sig af i opgaven og tænker over, hvilket mål man gerne vil frem til. Her kan man eksempelvis skitsere en hurtig disposition, hvor man tager noter fra temateksten, som kan fungere som et fornuftigt hjælpemiddel, hvis man ønsker at få et godt overblik over det, der skal analyseres og fortolkes på. Et essay i engelsk er forholdsvist kort, i de fleste tilfælde vil kravene være 700-1000 ord. I det næste afsnit følger en guide til, hvordan et engelsk essay skal opbygges.

Det engelske essays opbygning

Et essay i engelsk er opbygget med tre forskellige dele: indledning, hoveddel og en konklusion.

Indledning/Introduction:

I en indledning i et engelsk essay er det meget vigtigt at fange læserens opmærksomhed, så man har læserens interesse fra start af, så vedkommende får lyst til at læse hele essayet. Indledningen i et engelsk essay skal kort præsentere tekstens centrale ideer, og det er ligeledes her, man præsenterer det engelske essays fokus. I nogle tilfælde vil det være passende at starte sin indledning enten med et citat fra temateksten, en hypotese eller en udfordrende påstand, netop for at fange læserens opmærksomhed. En indledning må ikke være for lang, da den blot skal være en form for appetitvækker til hoveddelen, der er den vigtige del i et engelsk essay.

Hoveddel/Body:

Det er i det engelske essays hoveddel, at man foretager en analyse og fortolkning af teksten. Man kan vælge at starte hoveddelen med et kort resume af teksten, hvis man føler det nødvendigt, for at skabe en god rød tråd i teksten. I et engelsk essays hoveddel vil man i de fleste tilfælde vælge at skrive et par sætninger om hver af de valgte fokuspunkter eller spørgsmål stillet i problemformuleringen. Dernæst foretages analysen ud fra de forskellige fokuspunkter. Det er vigtigt, at man ikke læner sig op af hver enkelt punkt, da teksten som tidligere nævnt skal være sammenhængende, og at en grundig analyse givetvis ville kunne besvare flere punkter af gangen. Det er vigtigt, at der fokuseres på de mest interessante elementer i den givne tekst, hvor eksempler og citater fra teksten underbygger den påstand, man har stillet op samt fungerer som argumentation, for de analytiske betragtninger man har gjort sig i forbindelse med udarbejdelsen af essayet.

Konklusion/Conclusion:

Efter man har foretaget sin analyse og fortolkning af teksten, skal det engelske essay afsluttes med en konklusion. Konklusionen skal opsummere de svar, man har fundet frem til, der vedrører opgavens fokuspunkter fra problemformuleringen. Man skal derfor sørge for at indledningen og konklusionen hænger sammen.

Det er naturligvis vigtigt, at man afslutter det engelske essay med at læse korrektur, det vil sige, at man tjekker for stavefejl, slåfejl og grammatiske fejl.

Engelsk essay – eksempel

Her følger et konkret eksempel på, hvordan man opstiller et engelsk essay, og nogle nøglebegreber man kan anvende i sin analyse og fortolkning. Dette er et eksempel på et essay i sagprosagenren. Temaet er ”digital overvågning”.

English essay – model:

 • Introduction/Presentation: til at fange læserens opmærksomhed, benyt f. eks.:
  • En udfordrende påstand: ”We are all being watched”
 • Body/analysis: Her opstiller og analyserer man tekstens fokuspunkter:
  • The definition of digital surveillance
  • Social media and how cooperations use digital surveillance
  • An identification of the pros and cons regarding digital surveillance (battle against terror, violation of the right to privacy)
 • For at skabe sammenhæng og en fornuftig overgang mellem hvert afsnit benyt vendinger som:
  • Firstly, secondly, finally, furthermore, in addition, for example, for instance, however, on the other hand, in spite of, etc.
 • Conclusion: En opsummering af hvad man har fundet ud af, og hvordan man besvarer problemformulerings fokuspunkter:
  • To conclude, digital surveillance is not a new phenomenon…. To sum up, there are many different aspects of digital surveillance both positives such as… and certainly also negatives like….

English essay vs dansk essay

Et engelsk essay er ikke det samme som et essay på dansk. Et essay på engelsk er ikke personligt, på samme måde som et dansk essay er. I et engelsk essay skal man vise sit personlige præg gennem selvstændig analyse og fortolkning, mens det danske essay er mere frit, og det er tilladt at anvende flere perspektiver, der går ud over danskfaget. Derfor er der i et dansk essay ikke samme krav til dybdegående analyse, som det ses i det engelske essay. I modsætning til et engelsk essay vægter personlige overvejelser højt i et dansk essay, og der skal ikke på samme måde konkluderes i den danske version, men i stedet åbnes op for yderligere refleksioner.

Dette link henviser til kompendiet om dansk essay: https://www.studieportalen.dk/kompendier/dansk/essay

Videogennemgang af engelsk essay

Denne videoguide kan fungere som ekstra hjælp til at skrive et engelsk essay. Videoen indeholder en gennemgang af de forskellige dele af opgaven og nogle gode råd til, hvordan man skriver et godt essay.

Exposition is explanatory communication, whether in speech or writing. So an expository essay is an organized piece of prose which explains a specific topic or set of ideas to a defined audience. Expository essays include those written for exams or for standardized tests like the SAT. They may also be assignments composed outside of class.

Expository essays provide information and analysis. An expository essay may or may not have an overt central argument, though it does set forth points of view on the topic. It differs from the persuasive research paper in the level of research and argument it employs. While an expository essay should be focused on a particular topic and illustrate its points with specific examples, it doesn’t usually have the depth of research or argument that you need in a major research assignment. With an exam or a standardized test, for instance, the examples you use to support your points will be based on the knowledge already inside your head.

What Are the Elements of an Expository Essay?

An expository essay does have certain baseline requirements that are standard in nearly every essay type:

 • A clear thesis or controlling idea that establishes and sustains your focus.
 • An opening paragraph that introduces the thesis.
 • Body paragraphs that use specific evidence to illustrate your informative or analytic points.
 • Smooth transitions that connect the ideas of adjoining paragraphs in specific, interesting ways.
 • A conclusion that emphasizes your central idea without being repetitive.

How Do You Write an Expository Essay?

One common formula for the expository essay is the 5-Paragraph Essay. If you don’t have much experience with essay writing, this is a good method to start with, since it’s basic and straightforward. The 5-Paragraph Essay incorporates the elements listed above in the following basic structure:

 1. Introductory paragraph with a clear, concise thesis.
 2. Three body paragraphs that offer evidence and analysis connecting that evidence to the thesis.
 3. A concluding paragraph that sums up the paper by reevaluating the thesis in light of the evidence discussed in the essay’s body.

While the 5-paragraph structure gives you a helpful formula to work with, it’s only one among many valid options, and its suitability will depend on other factors like the length and complexity of your essay. If you’re writing a paper that’s more than 3 or 4 pages long, it should be more than 5 paragraphs. In most cases, the structure of a longer essay will be similar to that of the 5-paragraph essay, with an introduction, a conclusion and body paragraphs performing the same basic functions—only the number of body paragraphs will increase. The length of the paragraphs may also increase slightly in proportion to the length of the essay.

 

Composing an Expository Essay: A Process Guide

 • Begin by reading the assignment carefully to make sure you understand it. Then find a topic that fits the assignment. It’s important that you narrow your topic so that it’s directly relevant to the assignment. But make sure your topic is not so narrow that it lacks significance.
 • Start a brief outline by writing a tentative thesis statement that addresses the assignment prompt. Try to come up with an interesting, original perspective on your topic, and word the thesis so that it reflects that originality.
 • Think of specific examples you can use to illustrate your major points about your topic. These examples may come from your learning or from personal experience. Each example should have some clear connection to your central idea.
 • Your essay should devote one body paragraph to each of your major examples. So continue your outline by writing a topic sentence about each major example for each of your body paragraphs. Since the topic sentence will be part of each paragraph transition, it should make a clear, logical connection between your thesis and the evidence that paragraph will discuss.
 • Complete your outline by thinking of an interesting, meaningful way to end the essay. Remember that the conclusion should sum up your central points without merely repeating what you’ve said earlier. You might suggest the larger implications of what the essay has discussed and analyzed. One way to do this is to offer a concise review of what you’ve covered combined with a forecast or recommendations for the future.
 • If this is an assignment that you’re completing at home rather than in a timed exam, you might want to experiment with writing the body paragraphs before you write your introduction. The details of analysis in the body of the paper often help you to determine more precisely how to word your thesis and the way you introduce it in your opening paragraph.
 • Your essay should perform several of the following tasks that overlap and merge smoothly with each other:
  • Define your key terms or ideas.
  • Describe specific evidential examples.
  • Investigate the common thread among your examples.
  • Compare and contrast your examples and their relation to your thesis.
  • Analyze cause-and-effect relationships among your examples.
  • Connect your examples explicitly to your central idea and to each other.
  • Polish your essay through revision to make it artful, original, and interesting. Avoid clichéd language or the most obvious examples. You want your reader to learn something new and compelling, whether it’s an unusual fact or a novel perspective on your topic.

0 thoughts on “Hvad Er Et Essay Definition

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *